หนังสือยอดนิยม ประเภท Military Warfare

Joseph Heller
Erich Maria Remarque
Ernest Hemingway
Sun Tzu
Ana Lilia Pérez
Krista Keating-Joseph
United States Army