జనాదరణ పొందిన పుస్తకాలు శైలి Mysteries Thrillers

Colleen Hoover
James Patterson & David Ellis
Thomas Perry
Catherine Coulter
Julie Clark
Steve Berry
Louise Mumford
Patricia Cornwell
Robert B. Parker
Michael Crichton
Kimberly Belle
Jack Carr
Carol Higgins Clark
Sam Lloyd
David Baldacci
Alex Michaelides
Laura Childs