జనాదరణ పొందిన పుస్తకాలు శైలి Fiction Literature

Elin Hilderbrand
John Grisham
Nora Roberts
Emily Giffin
Margaret Atwood
Terry Hayes
Carley Fortune
Patricia Adrian
Rita Mae Brown
Jennifer Weiner
Geraldine Brooks
Bonnie Garmus
Gabriel Tallent
Taylor Jenkins Reid
Thomas Mallon
Anthony Doerr
Jill Santopolo