జనాదరణ పొందిన పుస్తకాలు శైలి Comics Graphic Novels

Garth Ennis & Darick Robertson
Gerard Way & Various Authors
Charles Soule & Ryan Browne
Garh Ennis, Darick Robertson & John McCrea
Garth Ennis & Darick Robertson
Gerard Way & Various Authors
Tatsuki Fujimoto
Gerard Way, Gabriel Bá & Jeff Lemire
Homura Kawamoto & Toru Naomura
Garth Ennis & Darick Robertson
Tatsuya Endo
Kentaro Miura
Tatsuya Endo
Robert Kirkman, Ryan Ottley & Cory Walker
Kentaro Miura
Sadhna Ram
Sadhna Ram
Tsunehiko Watanabe & Neko Hinotsuki
Kentaro Miura
Kentaro Miura