జనాదరణ పొందిన పుస్తకాలు శైలి Military Warfare

Ernest Hemingway
Joseph Heller
Erich Maria Remarque
Sun Tzu
Ana Lilia Pérez
Krista Keating-Joseph
Francis Morgan & Josephine Lai
United States Army
Lucia Tarbox Raatma
陈学东
《图书天下:学生版》编委会
Grzegorz Kaliciak