ජනප්‍රිය පොත් ප්‍රභේදය Science Nature

Heather Heying & Bret Weinstein
James Nestor
Marcia Bartusiak
Yuval Noah Harari
Robin Wall Kimmerer
David A. Sinclair
Edward O. Wilson
Bill Bryson
Lee Smolin
Elizabeth Kolbert
Yuval Noah Harari
Steven E. Koonin
Matthew Walker
Eric Berger
Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund & Ola Rosling
Elizabeth Kolbert
Stephen Hawking
Suzanne Simard