ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੈਲੀ Mysteries Thrillers

Patricia Cornwell
David Baldacci
John Grisham
James Patterson
Michael Connelly
Jeffery Deaver
Mary Higgins Clark, Lee Child, Jeffery Deaver, Thomas H. Cook & T. Jefferson Parker
Ken Follett
Lee Child & Andrew Child
Colleen Hoover
Dorothy Gilman
Karin Slaughter
G. M. Malliet
Janet Evanovich
Rachel Hawkins
John Grisham
Hervé Le Tellier & Adriana Hunter
Katerina Diamond
Louise Penny & Hillary Clinton
Stephen King