ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੈਲੀ Young Adult

Brandon Sanderson
Karen M. McManus
Angie Thomas
James Patterson & Mindy McGinnis
Lois Lowry
Kerri Maniscalco
Sarah J. Maas
Stephenie Meyer
Sarah J. Maas
Sarah J. Maas
Kerri Maniscalco
Becky Albertalli & Adam Silvera
Tracy Wolff
Tracy Wolff
Sarah J. Maas
Holly Black
Sarah J. Maas
Tracy Wolff
Maureen Johnson
Sarah J. Maas