ປື້ມທີ່ນິຍົມ ປະເພດ Computers Internet

James Barrat
Robert Nystrom
Andy Greenberg
Christine Bresnahan & Richard Blum