ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಾರ History

David McCullough
British Special Operations Executive
Nikole Hannah-Jones, The New York Times Magazine, Caitlin Roper, Ilena SIlverman & Jake Silverstein
Walter Lord
Anderson Cooper & Katherine Howe
Stuart A.P. Murray, Nicholas A. Basbanes & Donald G. Davis
Donnie Eichar
Dick Lehr
Elizabeth D. Samet
Doris Kearns Goodwin
Annette Gordon-Reed
Daniel James Brown
William Strauss & Neil Howe
Eric Jager
Bret Baier & Catherine Whitney