Popular Books Genre Young Adult

J. R. R. Tolkien
Stephenie Meyer
Sarah J. Maas
Jennifer Lynn Barnes
Holly Black
Jennifer Lynn Barnes
Sarah J. Maas
Leigh Bardugo
Sarah J. Maas
Stephenie Meyer
Sarah J. Maas
Roshani Chokshi
Sarah J. Maas
Karen M. McManus
Sarah J. Maas
Tracy Wolff
Tracy Wolff
Gary Paulsen