Δημοφιλή βιβλία Είδος Speech

Dale Carnegie, J. Berg Esenwein, Henry Dickson & Orison Swett Marden
Dale Carnegie & Joseph Berg Esenwein
Carmine Gallo
Instant-Summary
Mike Acker